ΤΙ ΕΙΝΑΙ:
Η δυσλεξία είναι μια διαταραχή, η οποία εκδηλώνεται με δυσκολία στο να μάθει το παιδί να διαβάζει, μολονότι έχει φυσιολογική νοημοσύνη, του έχει δοθεί επαρκής διδασκαλία και οι κοινωνικο-πολιτιστικές του ευκαιρίες είναι επαρκείς, δηλαδή ορίζουμε τη διαταραχή στην ικανότητα για ανάγνωση και όχι συλλήβδην για όλες τις ειδικές μαθησιακές διαταραχές.

Χαρακτηριστικά που τη συνοδεύουν:
Συνήθως συνυπάρχουν διαταραχές στο λόγο, δυσγραφία και διαταραχές στην οπτική αντίληψη. Σ’ ένα ποσοστό, μάλιστα, περίπου 10% πιθανόν και προβλήματα συμπεριφοράς, αν η δυσλεξία δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα και δεν υπάρξει βοήθεια και κατανόηση από το περιβάλλον.